ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI

TÁJÉKOZTATÓ

Cégnév:                                             Farkas 3D Stúdió Kft.

Székhely:                                          1221, Budapest, Leányka utca 34. 1. em. 9.

Cégjegyzékszám:                            01-09-332965

Adószám:                                          26575443-2-43

Képviseletre jogosult:                   Takács Péter, Ügyvezető

Hatályos: 2018. november. 13. napjátólTisztelt Érdeklődő, Kedves Ügyfelünk!

Azáltal, hogy Ön igénybe veszi szolgáltatásainkat, azzal megerősíti, hogy teljes körűen elolvasta, megismerte és megértette jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmát.

Amennyiben Ön személyesen, papír alapon, e-mailben, vagy egyéb módon lép velünk kapcsolatba vagy veszi igénybe szolgáltatásainkat, adatait abban az esetben is jelen Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeljük.

 


I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Bevezető rendelkezések

A Farkas 3D Stúdió Kft. (székhely: 1221, Budapest, Leányka utca 34. 1/9 cégjegyzékszám: 01-09-332965 adószám: 26575443-2-43., a továbbiakban: Társaság) Adatkezelési és Adatvédelmi tájékoztatóját (a továbbiakban: Tájékoztató) az alábbiak szerint alkotja meg és teszi közzé.

A Társaság a Tájékoztatót valamennyi érintett számára székhelyén, fióktelepén elérhetővé teszi, ezzel biztosítva, hogy az érintett hozzájárulásának kérése, illetve megadása előtt az érintett számára a Tájékoztató teljes körűen megismerhető legyen.  

A Tájékoztató a Társaságnál ténylegesen folytatott adatkezelésekkel összefüggő információkat rögzíti.

A Tájékoztató célja, hogy az érintetteket az adatkezelés megkezdése előtt és annak folyamán is egyértelműen és részletesen tájékoztassuk az adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen:

⚫ az adatkezelés céljáról,

⚫ az adatkezelés jogalapjáról,

⚫ az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről,

⚫ az adatkezelés időtartamáról,

⚫ arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján kezeli,

⚫ arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat,  

⚫ az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

Jelen Tájékoztatóban használt rövidítések meghatározását áttekinthető formában a Tájékoztató 1. számú melléklete tartalmazza.

2. A Tájékoztató hatálya

2.1. A Tájékoztató hatálya kiterjed a Társaság valamennyi szervezeti egységénél folytatott összes olyan folyamatra, amely során a személyes adat kezelése megvalósul.

2.2. A Tájékoztató hatálya a természetes személyekre vonatkozó személyes adatok Társaság általi kezelésére terjed ki. Az egyéni vállalkozó, egyéni cég ügyfeleket, vevőket, szállítókat a Tájékoztató alkalmazásában természetes személynek kell tekinteni. 

2.3. A Tájékoztató hatálya nem terjed ki az olyan személyes adatkezelésre, amely jogi személyekre vonatkozik, beleértve a jogi személy nevét és formáját, valamint a jogi személy elérhetőségére vonatkozó adatokat is.

2.4. Jelen Tájékoztató rendelkezéseit 2018. november.13. napjától kezdődően kell alkalmazni.

3. Fogalommeghatározások

3.1. Jelen Tájékoztató alkalmazásában a GDPR-ben, valamint az Infotv-ben rögzített fogalommeghatározások az irányadóak, melyek közül a legfontosabbakat az áttekinthetőség érdekében jelen Tájékoztató 2. számú mellékletében foglaltunk össze.

3.2. Amennyiben a mindenkori hatályos adatvédelmi jogszabályok (jelen Tájékoztató megalkotásakor a GDPR, illetve az Infotv.) fogalommagyarázatai eltérnek jelen Tájékoztató fogalommagyarázataitól, úgy abban az esetben a jogszabályokban meghatározott fogalmak az irányadóak.

II. FEJEZET AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Az Adatkezelő adatai:

 

Cégnév: 

 Farkas 3D Stúdió Kft

Székhely:

 1221, Budapest, Leányka u. 34. 1/9

Cégjegyzékszám:

 01-09-332965

Adószám:

 26575443-2-43

Telefonszám:

 +3630/5410677

E-mail cím:

 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap címe:

 www.farkasstudio.hu

Képviselő:

 Takács Péter, Ügyvezető

III. FEJEZET

AZ ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

1. Általános rendelkezések

1.1. Az adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel (GDPR 4. cikk 8. pont).

1.2. Az adatfeldolgozók a feladatok elvégzése érdekében jogszabályi kötelezettség alapján (pl.: NAV adatszolgáltatás, bevallás) továbbíthatják a kezelt adatokat, valamint a feladatok ellátásához szükséges mértékben jogosultak egymás között az adatokat továbbítani.

1.3. Az adatfeldolgozók az adatkezelővel kötött megállapodásukban, valamint IT szolgáltatók esetében önálló nyilatkozatban vállalták, hogy az adatok feldolgozása során teljes egészében betartják a GDPR és más vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit.

1.4. Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem szükséges az érintett előzetes beleegyezése, de az adatfeldolgozó személyéről, igénybevételéről az érintettet tájékoztatnunk kell, melynek az alábbiak szerint teszünk eleget:

2. A Társaság könyvviteli szolgáltatója

2.1. A Társaság az adó- és számviteli kötelezettségei teljesítéséhez külső szolgáltatót vesz igénybe, aki kezeli a Társasággal szerződéses vagy kifizetői kapcsolatba lépő természetes személyek személyes adatait is, a Társaságot terhelő adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából.

2.2. A könyvviteli szolgáltatást végző adatfeldolgozó adatai:

Cégnév:

Garasos Ügyviteli Szolgáltató Kft.

Székhely:

2360, Gyál, József Attila út 12.

Cégjegyzékszám:

13-09-075976

Adószám:

12279986-2-13

Elérhetőség:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Képviselő:

Garasné dr. Péczer Klára

3. Postai szolgáltatások, csomag és egyéb küldemények kézbesítése

3.1. A megfelelő kapcsolattartás érdekében – szükség esetén – a Társaság a Magyar Posta Zrt. részére adja át a postai szolgáltatás, csomag és egyéb küldemények kézbesítése teljesítéséhez szükséges személyes adatokat (érintett neve, címe, esetlegesen e-mail címe, telefonszáma).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. FEJEZET AZ ADATKEZELÉS SZABÁLYAI

1. Az adatkezelés elvei

1.1. A Társaság rögzíti, hogy adatkezelési tevékenységét – a megfelelő belső szabályok, technikai és szervezési intézkedések meghozatalával – úgy végzi, hogy az minden körülmények között megfeleljen a GDPR, valamint az Infotv. rendelkezéseinek.

1.2. A Társaság személyes adatot csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhet. A Társaság által kezelt személyes adatokat magáncélra nem használja fel.

1.3. Az adatkezelésünk minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának, az adatok felvétele és kezelése tisztességes, jogszerű, valamint az érintett számára átlátható módon történik.

1.4. Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelünk.

1.5. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

A személyes adatok tárolása olyan formában történik, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

1.6. Az adatkezelés során biztosítjuk az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét. Minden észszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatok haladéktalanul helyesbítésre, amennyiben ez nem lehetséges törlésre kerüljenek.

1.7. A személyes adatok kezelését olyan módon végezzük, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, ideértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is.

1.8. A Társaság szervezeti egységeinél, valamint a Társaság megbízásából az adatkezelésben résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezeteknél adatkezelést végző személyek kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. A személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek kötelesek titoktartási nyilatkozatot tenni.

2. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikke szerint

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbi feltételek egyike teljesül:

 1. a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez,
 2. b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges,
 3. c) az adatkezelés a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,
 4. d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges,
 5. e) az adatkezelés közérdekű vagy a Társaságra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges,
 6. f) az adatkezelés a Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. Ez a rendelkezés nem alkalmazható a közhatalmi szervek által feladataik ellátása során végzett adatkezelésre.

V. FEJEZET ADATKEZELÉS AZ ÉRINTETT HOZZÁJÁRULÁSA ALAPJÁN

1. A hozzájárulás megadása

1.1. A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez adatkérő lapon kell kérni.

Hozzájárulásnak minősül bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi. A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés nem minősül hozzájárulásnak.

1.2. A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan külön-külön kell az érintettnek megadni.

1.3. Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében kérjük meg, amely más ügyekre is vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon közöljük, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel.

1.4. A Társaság nem köti szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.

2. A hozzájárulás visszavonása

2.1. Az érintett az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A visszavonás történhet a hozzájárulás megadásával azonos módon, amennyiben ez nem lehetséges, akkor külön írásban e-mailben vagy postai úton.

2.2. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

3. Egyéb rendelkezések

3.1. A Társaság felé történő adatközlés önkéntes, vagyis az Ön hozzájárulásán alapul, hiszen Ön dönti el, hogy létesít-e velünk bármilyen kapcsolatot. Adatai megadására senkit sem kötelezhetünk, azonban egyes adatok megadására jövőbeni szerződéses kötelezettségek teljesítése érdekében szükséges lehet.

3.2. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, a Társaság a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

VI. FEJEZET SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK

 

1. Természetes személy vevők, szállítók, egyéb üzleti partnerek adatainak kezelése írásbeli szerződéskötés esetén

1.1. A Társaság szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezelheti a vele vevőként, szállítóként, egyéb üzleti partnerként írásban szerződött természetes személyek következő adatait:

⚫ név, születési név, születési hely és idő, anyja születési neve,

⚫ lakcím, tartózkodási hely, székhely, telephely, fióktelep címe,

⚫ adóazonosító jel, adószám,

⚫ vállalkozói, őstermelői igazolvány szám,

⚫ személyi igazolvány szám, lakcímet igazoló hatósági igazolvány szám,

⚫ telefonszám, e-mail cím, honlap-cím,

⚫ bankszámlaszám,

⚫ vevőszám (ügyfélszám, rendelésszám),

⚫ azon adatok, amelyeket az érintett a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése során a szerződés teljesítése érdekében közölt a Társasággal.

Az adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés az írásbeli szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.  

1.2.             Az adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul. Az érintettet személyes adatainak adatfeldolgozó részére történő továbbítása jelen Tájékoztató III. fejezetében foglaltak szerint történik.

1.3.             A Társaság a vele írásbeli szerződést kötött vevők, szállítók, üzleti partnerek adatait szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont) érdekében kezelheti papíralapon és elektronikusan is, a szerződés megszűnését követő 5 évig.

1.4.             A személyes adatok címzettjei: a Társaság vezető tisztségviselője, beszerzéssel, ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.

2. Jogi személy vevők, szállítók, egyéb üzleti partnerek természetes személy képviselői adatainak kezelése írásbeli szerződéskötés esetén

2.1. A Társaság a vele írásbeli szerződést kötött jogi személy vevők, szállítók, üzleti partnerek természetes személy képviselőinek adatai közül a következőket kezelheti a Társaság jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése és üzleti kapcsolattartás céljából:

⚫ név, születési név, születési hely és idő, anyja születési neve, lakcím,  

⚫ adóazonosító jel, személyi igazolvány szám, lakcímet igazoló hatósági igazolvány szám, ⚫ telefonszám, e-mail cím,

⚫ azon adatok, amelyeket az érintett a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése során a szerződés teljesítése érdekében közölt a Társasággal.

2.2.  A személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása.

2.3.  Felhívjuk jogi személy vevőink, szállítóink, egyéb üzleti partnereink természetes személy képviselőinek figyelmét, hogy első szerződéses kapcsolatunk alkalmával írásban kell nyilatkozzanak a Társaságunk által végzett adatkezeléshez való hozzájárulásról.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a fenti nyilatkozta megkötésre kerülő szerződésbe is belefoglalható, ebben az esetben a jogi személy természetes személy képviselője a szerződés aláírásával járul hozzá az adatkezeléshez.

A nyilatkozatot az adatkezelés időtartamáig meg kell őriznünk.

2.4. A Társaság a vele írásbeli szerződést kötött vevők, szállítók, üzleti partnerek természetes személy képviselőinek adatait papíralapon és elektronikusan is, a szerződés, illetve az érintett képviselői minőségének megszűnését követő 5 évig kezelheti.

2.5. A személyes adatok címzettjei: a Társaság vezető tisztségviselője, beszerzéssel, ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.

VII. FEJEZET JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK

 

1. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából  

1.1. A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezelheti a vevőként, szállítóként, egyéb üzleti partnerként vele írásban szerződött természetes személyek törvényben meghatározott adatait.

1.2. A kezelt adatok különösen:

⚫ az Áfa tv. alapján: név, cím, adószám, adózási státusz,

⚫ az Sztv. alapján: név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása; ⚫ az Szja tv. alapján: vállalkozói igazolvány száma, őstermelői igazolvány száma, adóazonosító jel.  

1.3.  A személyes adatok tárolásának időtartama: a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.  

1.4.  A személyes adatok címzettjei: a Társaság vezető tisztségviselője, adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói. 

2. Kifizetői adatkezelés  

2.1. A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó- és járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés, társadalombiztosítási, nyugdíj ügyintézés) céljából kezelheti azon érintettek – munkavállalók, hozzátartozóik, foglalkoztatottak, egyéb juttatásban részesülők – adótörvényekben előírt személyes adatait, akikkel az Art. rendelkezései szerint kifizetői kapcsolatban áll.

2.2. A kezelt adatok körét az Art. 50. §-a határozza meg, külön is kiemelve: a természetes személy természetes személyazonosító adatai, neme, állampolgársága, a természetes személy adóazonosító jele, társadalombiztosítási azonosító jele.

Amennyiben az adótörvények ehhez jogkövetkezményt fűznek, a Társaság kezelheti a munkavállalók egészségügyi és szakszervezeti tagságra vonatkozó adatait az adó- és járulékkötelezettségek teljesítése (bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából.

2.3. A személyes adatok tárolásának időtartama: a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év. 

2.4. A személyes adatok címzettjei: a Társaság vezető tisztségviselője, adózási, bérszámfejtési, társadalombiztosítási (kifizetői) feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.  

3. Adatkezelés cégnyilvánossági - nyilvántartási kötelezettség teljesítésére

3.1. A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt bejelentési, nyilvántartási kötelezettségek teljesítése céljából kezelheti a Társaság természetes személy tagjainak, valamint a jogi személy tagok vezető tisztségviselőinek törvényben meghatározott adatait.

3.2. A Társaság a Ctv. alapján az érintettek személyes adatai közül különösen az alábbiakat kezelheti: név, születési név, születési hely és idő, anyja születési neve, lakcím, adóazonosító jel.  

3.3. A személyes adatok kezelésének időtartama: a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 5 év.

3.4. A személyes adatok címzettjei: a Társaság vezető tisztségviselője, adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.

3.5. Amennyiben a természetes személy tag munkaszerződés, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján a Társaságtól rendszeres, vagy eseti jelleggel kifizetésben részesül, úgy ebben az esetben jelen Tájékoztató IX. fejezetének, illetve a jelen fejezet 2. pontjában foglalt rendelkezéseit is megfelelően alkalmazni kell.

VIII. FEJEZET TEVÉKENYSÉGEKKEL, SZOLGÁLTATÁSOKKAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS

 

1. Ügyfélszolgálati ügyintézéssel kapcsolatos adatkezelés

1.1. Az adatkezelés célja: tájékoztatás, kapcsolattartás, azonosítás, szerződések teljesítése, üzleti célok megvalósítása.

A Társaság közzé teszi e-mail címeit, telefonszámait kapcsolat felvétel, ügyfélszolgálati ügyintézés, valamint szolgáltatás igénybevételének biztosítása céljából. A Társaság a kapcsolatfelvétel során is biztosítja, a látogató előzetes tájékoztatását, az érintett által megadott adatait csak ezt követően kezeli. 

A Társaság felé történő adatközlés önkéntes, vagyis az Ön hozzájárulásán alapul, hiszen Ön dönti el, hogy létesít-e velünk bármilyen kapcsolatot. Adatai megadására senkit sem kötelezhetünk, azonban egyes adatok megadására jövőbeni szerződéses kötelezettségek teljesítése érdekében szükséges lehet.

Szerződéses kötelezettség teljesítéséhez az érintett a neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, és – eltérő adatok megadása esetén – számlázási / postázási név és cím megadása is szükséges.

1.2. Az érintettek köre: a Társasággal e-mailben, telefonon, űrlap formájában, közösségi oldalon, személyesen, egyéb módon kapcsolatba lépő személyek, vagy szerződéses jogviszonyban álló valamennyi érintett.

1.3. Az adatkezeléssel érintett adatok köre: a kapcsolatfelvétel során az érintett által megadott vagy az ügyintézés céljának megvalósulásához Társaság által bekért személyes adatok.

1.4. A Társaság által biztosított kommunikációs csatornákon (űrlap, e-mail, telefon, stb.) tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a megkeresés céljának teljesülése érdekében kezeli.

1.5. Az adatkezelés jogalapja:

⚫ szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont): amennyiben az érintett általi kapcsolatfelvétel a Társasággal már fennálló, illetve megkötésre kerülő szerződéssel függ össze, ⚫ az érintett hozzájárulása: egyéb –pl. általános tájékoztatás kérése – esetekben.

1.6. A személyes adatok címzettjei: a Társaság vezető tisztségviselője, ügyfélszolgálati, értékesítési, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.

1.7. A személyes adatokat, amennyiben jogszabály más határidőt nem ír elő és az adatkezelés más céllal összefüggésbe nem hozható, a Társaság az érintett általi kapcsolatfelvétel céljának teljesülésig kezeli. A Társaság a cél megvalósulását követő 30 napon belül intézkedik az adatok törléséről.

2. Panaszbejelentés során felmerülő adatkezelés

2.1. A Társaság a fogyasztók – a személyes adatok kezelése szempontjából érintettek – által a Társaságnak, illetve a Társaság érdekében vagy javára eljáró személynek a szolgáltatások nyújtásával, az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát az Fgytv. rendelkezései szerint kezeli.

2.2. A panaszbejelentéssel összefüggésben a Társaság a panaszok rögzítése, kivizsgálása, elbírálása céljából a panaszt bejelentő természetes személy személyes adatai közül a nevét, lakcímét, postai vagy elektronikus levelezési címét, továbbá azokat az adatokat kezelheti, amelyeket az érintett a panasz bejelentése során közölt a Társasággal.

Amennyiben az érintett a panasz elbírálásához szükséges valamennyi adatot nem közölte, a Társaság írásban, postai úton vagy – ha a panaszbejelentés elektronikus úton történt – e-mailben felhívja azok közlésére.  

Felhívjuk az érintett figyelmét, hogy az utóbb közölt adatokat a Társaság az érintett hozzájárulása alapján jogosult kezelni.

2.3. A személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása.

2.4. A Társaság a panaszt bejelentő természetes személy adatait papíralapon és elektronikusan is, a panaszbejelentés kapcsán indult ügy lezárását követő 5 évig kezelheti.

2.5. A személyes adatok címzettjei: a Társaság vezető tisztségviselője, ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat, valamint a panaszok kezelését ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.

2.6. A panaszbejelentéssel összefüggő adatkezelési tájékoztató jelen Tájékoztató 3. számú mellékletét képezi.

 

3. A Társaság üzlethelyiségeiben történő vásárlással összefüggő adatkezelés

3.1. A Társaság üzlethelyiségében termékvásárlási lehetőséget biztosít. A Társaság a vásárló alábbi személyes adatait kezelheti: név, lakcím, adószám, számlázási név és cím, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.

Kivételt képez a készpénzes vásárló abban az esetben, amikor részére nem kerül számla kiállításra, azaz kizárólag pénztárgép által kiállított bizonylat kerül átadásra, mivel ilyen esetben személyes adatkezelés nem történik.

 

Az adatkezeléssel érintettek számára a Társaság üzlethelyiségében jelen Tájékoztató folyamatosan rendelkezésére áll.

3.2. Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

3.3. Az adatkezelés célja: szerződés megkötése, teljesítése, vásárlóval történő kapcsolattartás.

3.4. A személyes adatok címzettjei: a Társaság vezető tisztségviselője, ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.

3.5. A személyes adatok tárolásának időtartama a szerződés teljesítését / megszűnését követő 5 évig terjed.

IX. FEJEZET MUNKAVISZONNYAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉSEK

1. Felvételre jelentkező személyek adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok  

1.1. A Társaság a felvételre jelentkező személyek adatai közül a jelentkezés elbírálása, munkaviszony létesítése céljából az alábbiakat kezelheti:

⚫ név, születési név, születési hely és idő, anyja születési neve, lakcím, tartózkodási cím, fénykép, ⚫ telefonszám, e-mail cím,

⚫ képesítési adatok,

⚫ a jelentkezőről készített munkáltatói feljegyzés (ha van),

⚫ a felvételre jelentkező személy által önkéntesen megadott, a benyújtott önéletrajzban vagy pályázatban feltüntetett adatok.

1.2.             A Társaság a felvételre jelentkező személyek adatait az érintett hozzájárulása alapján, az adatkezelés céljának megvalósulásáig, vagyis a jelentkezés, pályázat elbírálásáig, illetve a jelentkezés, pályázat érintett általi visszavonásáig kezelheti.

1.3.             A személyes adatok címzettjei: a Társaság vezető tisztségviselője, munkáltatói jogkör gyakorlója, a Társaság munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalói.

1.4.             Amennyiben a Társaság nem a pályázót választotta az adott állásra, erről értesíti az érintettet. A Társaság a ki nem választott jelentkezők személyes adatait, továbbá azon személyek adatait, akik jelentkezésüket, pályázatukat visszavonták, a jelen fejezet 1.2. pontjában rögzített határidőn belül törli.  

1.5.             A Társaság csak az érintett kifejezett, egyértelmű, önkéntes és írásbeli hozzájárulása alapján őrzi meg az érintett önéletrajzát vagy pályázatát, esetleges későbbi jogviszony létesítése céljából. Az érintettnek a hozzájárulásában meg kell határoznia azt az időtartamot, amely alatt a Társaság az érintett adatait kezelheti.  

Amennyiben a Társaság kívánja megőrizni az adatokat, a hozzájárulást a felvételi eljárás lezárását követően is kérheti a jelentkezőtől.

2. A munkavállalók tájékoztatása

8.1. A Társaság a munkaszerződés megkötésével egyidejűleg tájékoztató átadásával tájékoztatja a munkavállalót: ⚫ személyes adatainak kezeléséről,

⚫ az adatfeldolgozókról,

⚫ a munkavállaló ellenőrzésére szolgáló technikai eszközök alkalmazásáról.

X. FEJEZET A TÁRSASÁG ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEI

 1. A Társaság elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, ezért valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok biztonsága érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR és az Infotv. érvényre juttatásához, valamint az adatkezelés biztonságához szükségesek.
 1. A Társaság a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő szintű védelmet biztosít.
 1. A Társaság folyamatosan gondoskodik arról, hogy az alkalmazott informatikai rendszer

⚫  az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás),

⚫  hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége),

⚫  változatlansága igazolható (adatintegritás),

⚫  a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 1. A Társaság az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, továbbítás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.
 1. A Társaság a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli, a személyes adatokat csak az arra jogosultak ismerhetik meg. A munkavállalók számára a Társaság a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási kötelezettséget ír elő.
 1. A Társaság az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el. A Társaság az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes program útján végzi, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A számítástechnikai eszközök jelszóval védettek, így a program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.
 1. A Társaság által alkalmazott elektronikus megfigyelő rendszerrel összefüggő adatbiztonsági intézkedések:
 2. a) A képfelvételek megtekintésére és visszanézésére szolgáló monitor úgy van elhelyezve, hogy a képfelvételek sugárzása alatt azokat a jogosultsági körön kívül más személy ne láthassa.
 3. b) A megfigyelés és a tárolt képfelvételek visszanézése kizárólag a jogsértő cselekmények kiszűrése, az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezése céljából végezhető.
 4. c) A kamerák által sugárzott képekről a központi felvevő egységen kívül más eszközzel felvétel nem készül. d) A felvétel hordozó eszközeit elzárt helyen tároljuk.  
 5. e) A tárolt képfelvételekhez hozzáférés csak biztonságos módon, és akként történhet, hogy az adatkezelő személye azonosítható legyen.
 6. f) A tárolt képfelvételek visszanézését és a képfelvételekről készített mentést dokumentáljuk.
 7. g) A jogosultság indokának megszűnése esetén a tárolt képfelvételekhez a hozzáférést haladéktalanul megszüntetjük.
 8. h) A rögzítő készülékben elkülönített merevlemezről fut az operációs rendszer és a rögzítésre került felvételek. A felvételekről külön biztonsági másolat nem készül.
 9. i) Jogsértő cselekmény észlelését követően a cselekményről készült felvétel tárolása és a szükséges hatósági eljárás haladéktalan kezdeményezése felől intézkedünk, egyben tájékoztatjuk a hatóságot, hogy a cselekményről képfelvétel készült.
 1. Az adatkezelés időtartamának lejártával a személyes adatokat tartalmazó iratokat a Társaság megsemmisíti, illetve az elektronikus úton kezelt adatok törléséről intézkedik.

XI. FEJEZET ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

1. Az adatvédelmi incidens

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

2. Az adatvédelmi incidensek kezelése, bejelentése

2.1. Az adatvédelmi incidensek kezelése a Társaság vezető tisztségviselőjének a feladata.

2.2. Amennyiben a Társaság munkavállalói a feladataik ellátása során adatvédelmi incidenst, vagy arra utaló körülményt észlelnek, haladéktalanul jelentik a Társaság vezető tisztségviselőjének.

A fentiek szerint járnak el abban az esetben is, ha a Társaság valamely munkavállalóját harmadik személy (pl. szerződő partner, vevő) adatvédelmi incidensről, vagy arra utaló körülményről értesíti.

2.3. Amennyiben Ön észlel adatvédelmi incidenst a Társaságunk adatkezelői tevékenységével kapcsolatban a hozzánk címzett bejelentésében a kivizsgáláshoz az alábbi információkat kell megadnia:

⚫ az incidens felfedezésének időpontját, bekövetkezésének időpontját és helyét,

⚫ az incidens jellegét, leírását, körülményeit, okait,

⚫ az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát,

⚫ az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát,

⚫ az incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket.

2.4. Adatvédelmi incidens bejelentése esetén a Társaság vezető tisztségviselője haladéktalanul megvizsgálja a bejelentést, és döntést hoz annak megalapozottságáról, vagy téves voltáról.  

2.5. Az adatvédelmi incidenst a Társaság vezető tisztségviselője indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a NAIH-nak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.  

3. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

3.1. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül, lehetőség szerint közvetlenül (e-mail, sms, posta), amennyiben ez nem lehetséges vagy aránytalan erőfeszítésekkel jár, nyilvánosan közzétett információk útján tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.  

3.2. Amennyiben szükséges, Társaságunk arról is tájékoztatja az érintettet, hogy hogyan tud védekezni a lehetséges hátrányos következményekkel szemben.  

XII. FEJEZET

AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI

A Társaság jelen Tájékoztatóban biztosítja a szükséges információkat az érintettek számára az egyes adatkezelések jogalapjáról, céljáról, idejéről, a kezelt adatok köréről, az adatok megismerésére jogosult személyekről, és minden, egyéb lényeges körülményről.

A Társaságnál az adatkezelés mindig célhoz kötött, azaz csak olyan adatot és csak addig kezel, ami és amíg feltétlenül szükséges.

A Társaság az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtja, írásban vagy más módon (adott esetben  elektronikus úton).

AZ ÉRINTETT JOGAI

A GDPR alapján az érintetteket az alábbi jogok illetik meg:

⚫ tájékoztatáshoz való jog (GDPR 13. és 14. cikk),

⚫ hozzáférési jog (GDPR 15. cikk),

⚫ helyesbítéshez való jog (GDPR 16. és 19. cikk),

⚫ törléshez („elfeledtetéshez”) való jog (GDPR 17. és 19. cikk),

⚫ adatkezelés korlátozáshoz való jog (GDPR 18. és 19. cikk),

⚫ adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk),

⚫ tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk),

⚫ automatizált döntéshozatallal, profilalkotással összefüggő jog (GDPR 22. cikk), ⚫ .az adatvédelmi incidensről történő tájékoztatáshoz való jog (GDPR 34. cikk), ⚫ jogorvoslati jogok:

⚫ a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk),

⚫ a felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (GDPR 78. cikk)

⚫ az adatkezelővel / adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (GDPR 79. cikk).

A Társaság az érintetteknek az adatkezeléssel összefüggő jogairól az alábbi, összefoglaló tájékoztatást nyújtja.  

1.) Az érintett tájékoztatáshoz való joga alapján jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról a személyes adatok megszerzésének időpontjában tájékoztatást kapjon.

2.) A hozzáférési jog biztosítja 

⚫ egyrészt azt, hogy az érintett a Társaságtól visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e,

⚫ másrészt folyamatban lévő adatkezelés esetén azt, hogy az érintett hozzáférjen a személyes adatokhoz és minden lényeges információhoz (ilyen információ pl. az adatkezelés célja, időtartama, az adatok forrása, kik ismerhetik meg az adatokat).

Kérés esetén a Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a Társaság az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

3.) A helyesbítéshez való jog alapján az érintett kérheti, hogy a Társaság a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, vagy a hiányos személyes adatokat egészítse ki.

4.) A törléshez, más néven „az elfeledtetéshez” való jog alapján

⚫ egyrészt az érintett kérheti, hogy a Társaság a rá vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje,

⚫ másrészt a Társaság köteles a GDPR-ben meghatározott esetekben indokolatlan késedelem nélkül az érintettre vonatkozó személyes adatokat törölni.

A GDPR rendelkezései alapján azonban bizonyos feltételek fennállása esetén az adatokat nem kell törölni.

5.)                 Az adatkezelés korlátozásához való jog alapján az érintett kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, amennyiben:

⚫ az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely alatt a Társaság ellenőrzi a személyes adatok pontosságát,

⚫ az adatkezelés jogellenes, és az érintett az adatok törlése helyett a felhasználás korlátozását kéri,

⚫ a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

⚫ az érintett bizonyos jogalapokra hivatkozás esetén tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élvezneke az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak a GDPR-ben rögzített esetekben lehet kezelni. A Társaság az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

6.)                 Az adathordozhatósághoz való jog biztosítja, hogy az érintett a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

Jogosult továbbá arra is, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt a Társaság akadályozná, és hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

A jog akkor gyakorolható, ha az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy szerződés teljesítése, és az adatkezelés automatizált módon történik.

7.)  A tiltakozáshoz való jog alapján az érintett személyes adatainak kezelése ellen az alábbi esetekben tiltakozhat:

 1. a) ha az adatkezelés jogalapja közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtás, illetve az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése,
 2. b) ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik,
 3. c) ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

8.)  Az automatizált döntéshozatallal, profilalkotással összefüggő jog alapján az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

9.)  Az adatvédelmi incidensről történő tájékoztatáshoz való jog alapján ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről

A Társaság minden, tőle ésszerűen elvárható szervezési és technikai intézkedést megtesz annak érdekében, hogy ilyen esemény ne következzen be.

10.) Az érintettet az alábbi jogorvoslati jogok illetik meg:

 1. a) A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog biztosítja, hogy az érintett panaszt tehet a felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit.
 2. b) A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog alapján az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, továbbá akkor, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panaszával, vagy 3 hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
 3. c) Az adatkezelővel / adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog biztosítja minden érintett hatékony bírósági jogorvoslati jogát, ha megítélése szerint a személyes adatai GDPR-nek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

A felügyeleti hatóság elérhetőségei:

 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)  Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

                 E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

                Honlap: https://naih.hu

Az érintett a jogokról a GDPR hivatkozott cikkeiben olvashat részletesebb információkat.

INTÉZKEDÉSEK AZ ÉRINTETT KÉRELME ALAPJÁN

A Társaság köteles elősegíteni az érintett jogainak a gyakorlását.  

A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, a kérelem összetettségétől és a kérelmek számától függően ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.  

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha a Társaság a kérelem alapján nem tesz semmiféle intézkedést, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Társaság az információkat, a tájékoztatást és az intézkedéseket díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Társaság, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával, illetve a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a Társaságot terheli.

Ha Társaságnak megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

XIII. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 1. Jelen Tájékoztató megállapítása és módosítása a Társaság vezető tisztségviselőjének hatáskörébe tartozik.

A Társaság rendszeresen felülvizsgálja a Tájékoztatóban foglalt előírásokat, és szükség esetén intézkedik annak megfelelő módosításáról. A Társaság a módosításra kerülő Tájékoztatót egységes szerkezetben jelen Tájékoztatóval azonos módon teszi közzé.

 1. A Társaság főtevékenysége, valamint a nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatkezelői tevékenysége nem teszi indokolttá, és az ennek kapcsán kezelt adatok mennyisége - a GDPR, valamint az Adatvédelmi Munkacsoport álláspontja szerint is - nem minősül olyan nagyságúnak, amely külső adatvédelmi megbízott felkérését tenné szükségessé.

A Társaság saját belső szervezeti rendjében intézkedik az adatvédelem és adatbiztonság folyamatos fenntartásáról, és amennyiben a kezelt adatok mennyisége azt indokolttá teszi, külső adatvédelmi megbízottat alkalmaz.

 1. A Társaság az érintettek adatait kizárólag Magyarországon kezeli, azokat sem Európai Uniós, sem Európai Unión kívüli országba nem továbbítja.

Jogszabály felhatalmazása alapján eljáró hatóságok vagy más szervek megkeresése esetén a Társaság köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására (adattovábbítás). A Társaság ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 1. Jelen Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
 2. Jelen Tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben a GDPR. és az Info tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.
 1. Amennyiben a Tájékoztatóval kapcsolatban kérdése van, kérjük írja meg az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címünkre.

Kelt: Budapest, 2018.11.13

                                                                                                                                 ………………………………………………………

                                                                                                                                          Takács Péter, ügyvezető

 1. számú melléklet
 

TÁJÉKOZTATÓBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK 

 

GDPR

General Data Protection Regulation, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Infotv.

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

Mt.          

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

Szvtv.

a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi

CXXXIII. törvény

Elkertv.

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény

Üzletszerz. tv.  

a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi

CXIX. törvény

Fgytv.      

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény

Sztv.        

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Áfa tv.

az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

Szja tv. 

a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Art. 

az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

Ctv.

 a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény

Levéltári tv.

a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény

NAIH       

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1. számú melléklet

TÁJÉKOZTATÓBAN HASZNÁLT FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

 1. a) személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 1. b) adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 1. c) adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 1. d) nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 1. e) adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
 1. f) adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 1. g) adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
 1. h) az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 1. i) profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 1. j) álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
 1. k) nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
 1. l) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 1. m) adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 1. n) címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 1. o) harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 1. p) az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 1. q) adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 1. r) remarketing: remarketing hirdetéseknek hívjuk azokat a hirdetéseket, amelyeknél a látogató korábbi látogatásai alapján dinamikusan határozza meg a hirdetési platform – például a Google, Facebook – a hirdetés tartalmát

 1. számú melléklet

TÁJÉKOZTATÓ 

A PANASZ BEJELENTÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉSRŐL

Az Adatkezelő Társaság adatai:

Cégnév:                                                                Farkas 3D Stúdió Kft

Székhely:

 1221, Budapest, Leányka u. 34. 1/9

Cégjegyzékszám:

 01-09-332965

Adószám:

 26575443-2-43

Telefonszám:

 +3630/5410677

E-mail cím:

 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap címe:

 www.farkasstudio.hu

Képviselő:

 Takács Péter, Ügyvezető

Az adatkezeléssel összefüggő információk:

Az adatkezelés célja:           

 

a panaszok rögzítése, kivizsgálása, elbírálása

Az adatkezelés jogalapja:   

 

az érintett hozzájárulása

A kezelt személyes adatok:

 

az érintett neve, lakcíme, postai vagy elektronikus levelezési címe, és azon további adat, amelyet az érintett a panasz bejelentése során közölt az Adatkezelővel

Amennyiben az érintett a panasz elbírálásához szükséges valamennyi adatot nem közölte, az Adatkezelő írásban, postai úton vagy – ha a panaszbejelentés elektronikus úton történt – e-mailben felhívja azok megjelölésére. Ebben az esetben külön fel kell hívni az érintett figyelmét arra, hogy az utóbb közölt adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulása alapján jogosult kezelni.

A személyes adatok címzettjei:  

 

az Adatkezelő vezető tisztségviselője, ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat, valamint a panaszok kezelését ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói

Az adatok tárolásának időtartama:  

a panaszbejelentés kapcsán indult ügy lezárását követő 5 év

Szükség esetén Érintett személyes adatai a következő adatfeldolgozók részére kerülnek átadásra

 

⚫ az Adatkezelőt terhelő adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából Adatkezelő által megbízott könyvviteli szolgáltatást végző adatfeldolgozó részére,

⚫ Adatkezelő által megbízott vagyonvédelmi szolgáltatást végző adatfeldolgozó részére,

⚫ Adatkezelő informatikai rendszerét működtető IT szolgáltató részére,

⚫ a megfelelő kapcsolattartás érdekében, postai szolgáltatás, csomag és egyéb küldemények kézbesítése céljából a Magyar Posta Zrt., vagy futárszolgáltatást nyújtó társaság részére.

Az érintett jogai:

Önnek, mint érintett személynek joga van az átlátható tájékoztatáshoz, és ahhoz, hogy kérelme alapján az Adatkezelő a személyes adatokhoz való hozzáférést biztosítsa, azokat helyesbítse, törölje vagy az adatok kezelését korlátozza. Joga van továbbá az adathordozhatósághoz, valamint hozzájárulásának bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani, bírósághoz fordulni.

A személyes adatok megadására nem köteles, azonban az adatszolgáltatás elmaradása akadályozhatja vagy meghiúsíthatja a panasz megfelelő és szabályszerű kezelését, illetve a kapcsolattartást.

További információk az Adatkezelő Adatkezelési tájékoztatójában olvashatók. Az Adatkezelési tájékoztató az Adatkezelő fent megjelölt székhelyén, honlapján (www.farkasstudio.hu) is elérhető és megismerhető.